رئیس سبک

  • 06/12/1395 04:06:13 ب.ظ
رئیس سبک

 دوستان عزیز باید بدانن که هدف از مطالعه هر نوع هنر رزمی آموزش ذهن و جسم   است.هنگامیکه فردی به آموزش و مطالعه هنر رزمی می پردازدمی تواند شرایط بدرا ازخوب تشخیص دهد درنتیجه ازانجام عمل بدخودداری می کند.تمام اینهاباداشتن  جسم قوی و مطمئن امکان پذیر است . توانایی افراد آسان بدست نمی آید.هنرهای رزمی مورد علاقه خود را تمرین کنید این به شما کمک خواهد کرد تا عملکردذهن و جسم تان یکی شود
سخت تلاش کنید و هر روز به مبارزه ای تازه  بپردازید و سعی کنید حرکت جدیدی را یاد بگیرید.این فلسفه شما راقادر می سازد خود را ازترس حوادث غیر مترقبه وافراد خطرناک آزاد و رها سازید.